Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch

Obsah

 

 

Zápis do 1. ročníku

 

 • Informace k zápisu do 1. ročníku základního vzdělávání pro školní rok 2020/2021

v souladu s § 3a odst. 7 vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky (dále jen „vyhláška o základním vzdělávání“) a zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

 

Vážení rodiče budoucích prvňáčků,

dovoluji si Vás informovat o podmínkách zápisu dětí do prvních tříd.

Organizace zápisu

Termín:  3. dubna 2020

Čas: od 13.00 do 17.00 hodin

Místo: Základní škola Eduarda Nápravníka Býšť, okres Pardubice, Býšť 72

 

Zápis bude probíhat bez osobní přítomnosti dětí ve škole.

Podání žádostí lze provést těmito způsoby:

1.    Zasláním do datové schránky školy (každá škola má svou datovou schránku, zákonný zástupce musí mít datovou schránku jako fyzická osoba).

2.    Zasláním vytištěné a podepsané žádosti poštou. Doporučujeme žádat pouze obyčejné zásilky, doporučené pošta nedoručuje a ředitel by musel pro každý doporučený dopis chodit na poštu.

3.    E-mailem - pouze v případě, že zákonný zástupce má platný uznávaný elektronický podpis, kterým žádost podepíše (nelze jen poslat prostý email).

4.    Zákonný zástupce  může vložit žádost s dalšími dokumenty do poštovní schránky školy – tam si je ředitel vyzvedne.

5.    Osobním podáním - rezervace času.

 

Rezervace termínu a času zápisu - online na webových stránkách školy od 16.3. od 7.00h do 2. 4. do 24.00h

viz odkaz zapis-do-prvni-tridy/prihlaseni-k-zapisu-do-1-tridy/

Po registraci si stáhněte a předem vyplňte potřebné dokumenty: viz odkaz

zapis-do-prvni-tridy/dokumenty-k-zapisu/

A/Žádost o přijetí dítěte k povinné školní docházce

B/Dotazník pro rodiče

C/Žádost o odklad povinné školní docházky - pouze zákonní zástupci žádající odklad povinné školní docházky

 

Rodiče, kteří žádají o odklad povinné školní docházky, jdou přímo do ředitelny školy.  Zákonnou povinnost přihlásit dítě k základnímu vzdělávání splní rodiče vyřízením odkladu povinné školnÍ docházky.  

                                                                     (§ 36 odst. 3 školského zákona)

Odklad povinné školní docházky

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.                                                             (§ 37 odst. 1 školského zákona)    

Chcete podat žádost o odklad?

 • Jestliže chcete požádat o odklad povinné školní docházky, vyplňte dokument „Žádost o odklad“  předem po elektronickém přihlášení k zápisu na webu školy nebo ve škole v době zápisu v ředitelně školy.
 • K žádosti doložte doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologické poradny, nebo speciálně pedagogického centra) a odborného lékaře nebo klinického psychologa.
 • V případě, že vaše žádost nebude splňovat veškeré náležitosti, vyzve vás ředitelka školy k odstranění v přiměřené lhůtě. Další postup řešení žádosti proběhne v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.

Pokud ředitelka školy rozhodne o odkladu povinné školní docházky, předá vám informace o povinnosti předškolního vzdělávání dítěte a možných způsobech jejího plnění.

Povinná školní docházka

začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Děti, které měly odklad, musejí přijít k zápisu.

Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce.

Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky podle věty druhé je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky podle věty druhé je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

 

Kritéria rozhodná pro přijetí dítěte do ZŠ

O přijetí rozhoduje ředitelka školy, a to v souladu se školským zákonem a podle stanovených kritérií.

Pomocná kritéria budou použita v případě zájmu vyššího počtu dětí, než je počet volných míst pro školní rok 2020/21.

Čas ani pořadí příchodu k zápisu nemá vliv na rozhodnutí o přijetí.

K zápisu musí znovu přijít i děti, kterým byl v roce 2019 udělen odklad povinné školní docházky.

 

Zákonné kritérium

Trvalý pobyt dítěte           

obec Býšť a její místní části a
dále obce Chvojenec, Borek
3 body Předložením občanského průkazu dítěte
nebo výpisem z informačního systému
evidence obyvatel.
ostatní obce 1 bod  

                                                                   

Pomocná kritéria                                      

Skutečné bydliště dítěte ve spádovém obvodu školy

Ano 1 bod Doložením užívacího práva
zákonného zástupce k objektu
skutečného bydliště dítěte. *
Ne 0 bodů  


           

Starší sourozenec(i) jsou v ZŠ Býšť a po 1. 9. 2020 budou žáky dotčené ZŠ

Ano 1 bod Není třeba – doloží ZŠ
Ne 0 bodů  


           

Zaměstnání nebo podnikání zákonného zástupce v obci Býšť a jejích místních částech

Ano 1 bod
Ne 0 bodů


* Zákonný zástupce prokáže, že na uvedené adrese společně s dítětem bydlí tak, že je schopen doložit užívací právo jedním z následujících způsobů:V případě nedostatečného počtu míst a v případě rovnosti bodů u žáků bude jejich další pořadí určeno podle nejkratší vzdálenosti adresy místa trvalého pobytu dítěte od školy (měřeno vzdušnou čarou). Při stejné vzdálenosti rozhoduje pořadí los.

- předložení výpisu z katastru nemovitostí osvědčující, že žadatel je vlastník, spoluvlastník nebo osoba            

  oprávněná z věcného břemene (služebnosti bytu) k užívání objektu,

- doložení kopie platné nájemní či podnájemní smlouvy k objektu či bytu na dané adrese,

- doložení písemného prohlášení vlastníka nemovitosti o souhlasu s užíváním objektu či bytu na dané adrese      

  žadatelem a uvedení případného rodinného vztahu žadatele a vlastníka,

- doložení jiného dokladu o užívacím právu k objektu či bytu na dané adrese v odlišných případech, než je uvedeno výše.

 

Kapacita třídy prvního ročníku

Celkový počet žáků, které můžeme přijmout, je 30.

Jedná se o celkovou kapacitu 1 třídy.

v souladu s vyhláškou č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a  vzdělávání dětí a mladistvých

 

Průběh zápisu

Zápis k povinné školní docházce (dále jen "zápis") se v tomto školním roce bude skládat pouze z formální části.                                           

                                            (§ 3a odst. 1 vyhlášky o základním vzdělávání)

Při podání žádosti konkrétní školy o přijetí k povinné školní docházce uvede zákonný zástupce tyto náležitosti:

 • jméno a příjmení žadatele (dítěte)
 • datum narození
 • místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování
 • předložte prosím rodný list dítěte

S ohledem na zákonné zastoupení dítěte jeho zákonným zástupcem či jinou osobou k tomu oprávněnou, je zároveň podstatné zjišťovat:

 • jméno a příjmení tohoto zástupce
 • místo trvalého pobytu tohoto zástupce, popřípadě jinou adresu pro doručování
 • telefonní číslo nebo e-mailovou adresu
 • předložte prosím občanský průkaz zákonného zástupce

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat.                                      

(zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů)

Zástupce účastníka řízení (zákonný zástupce dítěte) je povinen předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti.                                                              

                                                  (§ 36 odst. 5 správního řádu)       

                                                                                                                      

Jak nakládat s údaji o znevýhodnění nebo zdravotním stavu dítěte?

Doporučujeme, aby zákonní zástupci informovali školu o údajích potřebných pro účely nastavení vhodných podpůrných opatření pro budoucího žáka školy.

 • Pokud má dítě asistenta nebo jiná podpůrná opatření již v mateřské škole, dejte nám prosím kopii doporučení z PPP.

Sdělte nám prosím údaje o zdravotní způsobilosti dítěte ke vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání.

Poskytnuté údaje budou součástí povinné dokumentace školy podle školského zákona se souhlasem zákonného zástupce a vedené v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Výše zmíněné informace týkající se znevýhodnění či zdravotního stavu dítěte nemají vliv na  rozhodování ředitele školy o přijetí/nepřijetí dítěte.

Připravené aktivity motivují dítě pro školní docházku, seznamují s prostředím školy a vytváří prostor pro orientační posouzení školní připravenosti dítěte.

V rámci rozhovoru s dítětem a kresbou postavy pedagog orientačně zjišťuje úroveň připravenosti pro školní docházku.

Informace pro zákonného zástupce

 • vyučovacím jazykem školy je jazyk český
 • nerovnoměrnosti vývoje dítěte je možné vyrovnat docházkou do mateřské školy, případně do přípravné třídy základní školy, pokud lze předpokládat, že toto vzdělávání vyrovná vývoj dítěte (v případě udělení odkladu školní docházky)

 

 • do doby zahájení povinné školní docházky nabízíme zákonným zástupcům jako pomoc dítěti v jeho dalším rozvoji  Desatero pro rodiče, které obdrží při zápise ve škole nebo Vám bude odeslán elektronicky

 

 • Od ledna pořádáme pro děti 11 lekcí předškolní přípravy, při kterých se budoucí prvňáčci seznámí s paními učitelkami i budoucími spolužáky. Informace o akci a plán předškolních dílen jsou na webových stránkách školy v sekci „Předškoláček.

 

                                                                         Dana Slivková

 

 

Desatero pro rodiče 

Dokumenty ke stažení