Menu
Obec Býšť
ObecBýšť
Býšť, Bělečko, Hoděšovice, Hrachoviště
rozšířené vyhledávání

Pravidla hodnocení za 2. pololetí školního roku 2019/2020

Pravidla pro hodnocení žáků za 2.pololetí

Základní škola Eduarda Nápravníka Býšť, okres Pardubice
směrnice č. 1/2020

Dodatek ke školnímu řádu č. j. 5/2018
„Hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020“

Základní škola Eduarda Nápravníka Býšť, okres Pardubice
směrnice č. 1/2020

Dodatek ke školnímu řádu č. j. 5/2018
„Hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020“ v Základní škole Eduarda Nápravníka Býšť, okres Pardubice


1.    Forma vydání interního dokumentu: 
Rozhodnutí ředitelky školy  po předchozím schválení školskou radou. 

2.    Důvod: 
a)    Vláda ČR svým usnesením ze dne 12. 3. 2020 č. 201 (vyhlášeno pod č. 74/2020 Sb.), resp. přílohy č. 6 tohoto usnesení usnesením Vlády ČR č. 420/2020 zde dne 17. 4. 2020 a přílohy č. 6 tohoto zakázala osobní přítomnost při vzdělávání mimo jiného i u žáků základních, středních a základních uměleckých škol a konzervatoří.
b)    S ohledem na zákaz osobní přítomnosti žáků  ve škole a školských  bylo zavedeno vzdělání žáků formou dálkové  podpory a opory a online výuky a konzultací (dále také „distanční vzdělávání“). 
c)    Pravidla hodnocení žáků stanovená školním řádem,  se kterými byli žáci školy na začátku školního roku 2019/2020 seznámeni, předpokládají standardní průběh školního roku s prezenční formou vzdělávání a nemohou být po uzavření školy k hodnocení žáků použita. 
d)     Pravidla hodnocení žáků stanovená školním řádem byla  vlivem skutečností uvedených v písmenu a) uplatitelná pouze do 10. března 2020. 
e)     Ukončování školního roku  v režimu bodu a) je řešeno v rámci druhého pololetí zákonem č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020 a vyhláškou MŠMT č. 211//2020 Sb., o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020, kterou vydalo MŠMT podle § 56, § 71 a § 112 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). 
f)    Uvedené právní předpisy ukládají škole povinnost jejich ustanovení respektovat v rámci hodnocení žáků za druhé pololetí školního roku 2019/2020 a seznámit s upravenými pravidly pro hodnocení žáky školy. 


3. Postup: 
a)    Škola zpracuje, v souladu s výše uvedeným, návrh pravidel k hodnocení žáků. 
b)    Ředitelka  školy projedná návrh se Školskou radou.
c)    Třídní učitelé  zajistí řádné seznámení žáků s pravidly hodnocení. 
d)    Pro seznámení bude využita dálková forma v rámci školního informačního systému DM Software 
e)    Pravidla hodnocení budou také zveřejněna na webových stránkách školy. 

4. Návrh textu Rozhodnutí: 

Ředitelka školy v souladu se zákonem č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020 a vyhláškou MŠMT č. 211/2020 Sb., o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 se souhlasem Školské rady vydává tyto zásady pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020.

I. 
Postup při hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve 2. pololetí šk. roku 2019/2020 

1.    Hodnocení výsledků vzdělávání žáka za druhé pololetí školního roku 2019/2020 provedou vyučující na základě těchto podkladů:  

a)    hodnocení získaných v druhém pololetí v době, kdy byla umožněná osobní přítomnost žáků na vzdělávání, tedy z doby do 10. 3. 2020
b)    podpůrně ze všech podkladů, které získali při vzdělávání na dálku („distanční formou“). Toto hodnocení má jen doporučující vliv; vyučující musí při hodnocení těchto podkladů zohlednit celkový přístup žáka k průběhu vzdělávání na dálku
c)    zohlednění výsledků žáka za první pololetí školního roku 2019/2020; to zejména v případech, že nebude mít vyučující odpovídající podklady podle písm. a) a b)
d)    celkový přístup žáka v komunikaci s vyučujícím; jeho aktivity nad rámec plnění zadaných distančních povinností
e)    zapojení žáka do aktivit nad rámec výuky, například účast v odborných soutěžích a přehlídkách odborných dovedností, a to s přihlédnutím i k průběhu prvního pololetí školního roku 2019/2020 
f)    klasifikace ve 2. pololetí nebude horší než v 1. pololetí
g)    problematické situace budou řešeny ve prospěch žáků

2.    Žáka nelze hodnotit známkou, je „nehodnocen“. Výjimkou je případ, není-li absolutně žádný podklad pro hodnocení podle písm. a) v odst. 1

3.    V případě, že nebude žák na konci druhého pololetí hodnocen, určí ředitelka školy pro jeho hodnocení náhradní termín v posledním týdnu měsíce srpna 2020. 

4.    Žák, který nebude s hodnocením na vysvědčení spokojen má zachováno právo požádat přezkoumání výsledků hodnocení s případným komisionálním přezkoušením. Toto právo musí uplatnit v souladu s § 52 odst. 4 nebo § 69 odst. 9 školského zákona.

II.


1.    Rozhodnutí nabývá platnosti po schválení Školskou radou a zveřejněním na webu školy. 
V Býšti 29. 4. 2020                                                 

                                                                                                  Dana Slivková

 

Dokument byl schválen školskou radou dne: 18.5.2020
 


 

Datum vložení: 1. 6. 2020 9:00
Datum poslední aktualizace: 1. 6. 2020 16:55
Autor: Dana Slivková

Základní škola

Kontakty obce

Telefon: +420 466 989 234
Mobil: + 420 720 033 820
E-mail: obec@byst.cz
Facebook: FB stránky obce 
ID DS: twzbmnk
č. ú. 111885278/0300

Mapový portál obce

V systému Gobec  naleznete tyto mapy naší obce:

  • katastrální,letecké a satelitní snímky
  • č. p. a ev. č.
  • územní plán obce
  • umístění inženýrských sítí

logo datové schránky

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

BEZPLATNÁ INZERCE

nahoru

Hlášení pálení

Monitoring Býšťského potoka

monitoring

 Monitoring Býšťského potoka

ČEZ - odstávky

Čez distribuce

Plánované odstávky dodávek elektřiny

 

Meteostanice

počasí

Aktuální počasí v naší obci