Menu
Obec Býšť
ObecBýšť
Býšť, Bělečko, Hoděšovice, Hrachoviště

Zápis do první třídy

Informace k zápisu do 1. ročníku základního vzdělávání pro školní rok 2024/2025

Vážení rodiče budoucích prvňáčků,

níže najdete informace k zápisu do 1. tříd pro školní rok 2024/2025.

K přihlášce prosím přiložte: Kopii rodného listu dítěte.

Termín: 5. dubna 2024

Čas: od 13.00 do 17.00 hodin

Náhradní termín pro případnou nemoc nebo karanténu v rodině po individuální dohodě s vedením školy.

Místo: Základní škola Eduarda Nápravníka Býšť, okres Pardubice, Býšť 72

Kapacita třídy prvního ročníku

Celkový počet žáků, které můžeme přijmout, je 30.

Jedná se o celkovou kapacitu 1 třídy.

v souladu s vyhláškou č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých

Podání žádostí lze provést těmito způsoby:

1. Zasláním do datové schránky školy (každá škola má svou datovou schránku, zákonný zástupce musí mít datovou schránku jako fyzická osoba). 

Datová schránka školy: 4mf7xft

2. Zasláním vytištěné a podepsané žádosti poštou. Posílejte prosím pouze obyčejné zásilky, doporučené pošta nedoručuje.

3. E-mailem - pouze v případě, že zákonný zástupce má platný uznávaný elektronický podpis, kterým žádost podepíše (nelze jen poslat prostý email).

4. Zákonný zástupce může vložit žádost s dalšími dokumenty do poštovní schránky školy – tam si je ředitel vyzvedne.

5. Osobním podáním – rezervace času.

Po obdržení žádosti Vám nejpozději následující pracovní den pošlu potvrzovací e - mail, že jsem žádost přijala.

Seznam přijatých žáků vyvěsím na webu školy a na úřední desce na hlavních vchodových dveřích od 26. dubna do 10. května 2024.

Rozhodnutí o přijetí dětí k základnímu vzdělávání jsou uložena v ředitelně školy a vydávají se pouze na základě žádosti zákonného zástupce.

Rezervace termínu a času zápisu - online na webových stránkách školy od 17. 3. od 6.00h do 4. 4. do 23:00h: viz odkaz - aplikace.dmsoftware.cz

Po registraci si stáhněte a předem vyplňte potřebné dokumenty: viz odkaz - zapis-do-prvni-tridy

A/ Žádost o přijetí dítěte k povinné školní docházce

B/ Dotazník pro rodiče

C/ Žádost o odklad povinné školní docházky – pouze zákonní zástupci žádající odklad povinné školní docházky

Pokud byste měli problém s tiskem nebo kopírováním dokumentů, kontaktujte prosím asistentku ředitelky školy Bc. Gabrielu Pourovou, která Vám s tiskem dokumentů pomůže:

gabriela.pourova@zsbyst.cz, telefonní číslo 466 989 591

Odklad povinné školní docházky:

Rodiče, kteří budou žádat o odklad povinné školní docházky si vytisknou žádost o odklad povinné školní docházky na 

a odevzdají ji ve škole 5. dubna nebo v dohodnutém náhradním termínu jedním ze způsobů, kterým se podávají žádosti o přijetí - datovou schránkou, e-mailem s elektronickým podpisem, poštou jako obyčejnou zásilku nebo vhozením do poštovní schránky na škole. 

K žádosti o odklad doloží:

1./ Kopii rodného listu dítěte – vždy

2./ Kopii stanoviska odborného lékaře nebo klinického psychologa – vždy

3./ Kopii posouzení školní zralosti, kterou vystavilo školské poradenské zařízení –vždy

Po přijetí žádosti s oběma potvrzeními vydám rozhodnutí o povolení odkladu povinné školní docházky a zašlu je zákonným zástupcům ve formátu pdf s elektronickým podpisem na e-mailovou adresu, kterou uvedou v žádosti, nebo do datové schránky, pokud žádost bude datovou schránkou zaslána.

Pokud dítě dosud nebylo vyšetřeno v PPP, musí zákonný zástupce podat žádost o odklad povinné školní docházky a zároveň žádost o přijetí do 1. ročníku.  Řízení o odkladu přeruším a prodloužím lhůtu na doložení doporučení z Pedagogicko – psychologické poradny do 24. června 2024. Pokud by ani tento termín nebyl dostačující, musí mě zákonný zástupce kontaktovat, a já opětovně prodloužím termín doplnění žádosti. Žádost musí být vyřízena nejpozději do 31. 8. 2024. Rozhodnutí o přerušení řízení zašlu ve formátu PDF s elektronickým podpisem na e-mailovou adresu uvedenou žádosti v žádosti nebo do datové schránky, pokud žádost bude datovou schránkou zaslána. Souběžně se řízením o odkladu proběhne správní řízení o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání. Pokud bude mít dítě odklad, do 1. třídy nenastoupí a řízení nebude naplněno.

Pokud byste potřebovali jakékoliv informace k průběhu zápisu, kontaktujte mě prosím telefonicky na 466 989 591 nebo e-mailem na skola@zsbyst.cz.

Aktuální informace sledujte prosím na  zapis-do-prvni-tridy.

Kritéria rozhodná pro přijetí dítěte do ZŠ

O přijetí rozhoduje ředitelka školy, a to v souladu se školským zákonem a podle stanovených kritérií.

Pomocná kritéria budou použita v případě zájmu vyššího počtu dětí, než je počet volných míst pro školní rok 2024/25.

Čas ani pořadí příchodu k zápisu nemá vliv na rozhodnutí o přijetí.

K zápisu musí znovu přijít i děti, kterým byl v roce 2023 udělen odklad povinné školní docházky.

Zákonné kritérium

Trvalý pobyt dítěte           

obec Býšť a její místní části a
dále obce Chvojenec, Borek

3 body

Předložením občanského průkazu dítěte
nebo výpisem z informačního systému
evidence obyvatel.

ostatní obce

1 bod

 

Pomocná kritéria

Skutečné bydliště dítěte ve spádovém obvodu školy

Ano

1 bod

Doložením užívacího práva
zákonného zástupce k objektu
skutečného bydliště dítěte. *

Ne

0 bodů

 

Starší sourozenec(i) jsou v ZŠ Býšť a po 1. 9. 2024 budou žáky dotčené ZŠ

Ano

1 bod

Není třeba – doloží ZŠ

Ne

0 bodů

 

Zaměstnání nebo podnikání zákonného zástupce v obci Býšť a jejích místních částech

Ano

1 bod

Ne

0 bodů

* Zákonný zástupce prokáže, že na uvedené adrese společně s dítětem bydlí tak, že je schopen doložit užívací právo jedním z následujících způsobů. V případě nedostatečného počtu míst a v případě rovnosti bodů u žáků bude jejich další pořadí určeno podle nejkratší vzdálenosti adresy místa trvalého pobytu dítěte od školy (měřeno vzdušnou čarou). Při stejné vzdálenosti rozhoduje pořadí los.

- předložení výpisu z katastru nemovitostí osvědčující, že žadatel je vlastník, spoluvlastník nebo osoba            

  oprávněná z věcného břemene (služebnosti bytu) k užívání objektu,

- doložení kopie platné nájemní či podnájemní smlouvy k objektu či bytu na dané adrese,

- doložení písemného prohlášení vlastníka nemovitosti o souhlasu s užíváním objektu či bytu na dané adrese      

  žadatelem a uvedení případného rodinného vztahu žadatele a vlastníka,

- doložení jiného dokladu o užívacím právu k objektu či bytu na dané adrese v odlišných případech, než je uvedeno výše.                                                                          

Informace pro zákonného zástupce

  • vyučovacím jazykem školy je jazyk český
  • nerovnoměrnosti vývoje dítěte je možné vyrovnat docházkou do mateřské školy, případně do přípravné třídy základní školy, pokud lze předpokládat, že toto vzdělávání vyrovná vývoj dítěte (v případě udělení odkladu školní docházky)
  • do doby zahájení povinné školní docházky nabízíme zákonným zástupcům jako pomoc dítěti v jeho dalším rozvoji Desatero pro rodiče, které obdrží při zápise ve škole nebo Vám bude odeslán elektronicky

Přeji Vám klidné dny, pevné zdraví a těším se na budoucí spolupráci.

Dana Slivková

Základní škola

Kontakty obce

Telefon: +420 466 989 234
Mobil: + 420 720 033 820
E-mail: obec@byst.cz
Facebook: FB stránky obce 
ID DS: twzbmnk
č. ú. 111885278/0300

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Mapový portál obce

V systému Gobec  naleznete tyto mapy naší obce:

  • katastrální,letecké a satelitní snímky
  • č. p. a ev. č.
  • územní plán obce
  • umístění inženýrských sítí

logo datové schránky

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

BEZPLATNÁ INZERCE

nahoru

Hlášení pálení

Monitoring Býšťského potoka

monitoring

 Monitoring Býšťského potoka

ČEZ - odstávky

Čez distribuce

Plánované odstávky dodávek elektřiny

 

Meteostanice

počasí

Aktuální počasí v naší obci