Menu
Obec Býšť
ObecBýšť
Býšť, Bělečko, Hoděšovice, Hrachoviště

Jednací řád

Jednací řád

Rady obce Býšť 

Rada obce Býšť se usnesla dle § 101 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, na tomto jednacím řádu:
 

Část první

Rada obce 

Článek 1

Úvodní ustanovení
1.      Jednací řád rady obce (dále jen „rada“) upravuje přípravu a průběh zasedání rady a pravidla jejího jednání.

Článek 2

Zasedání rady

 1. Rada se schází podle potřeby, její schůze jsou neveřejné. Rada jedná podle programu, který sestavuje starosta ve spolupráci s členy rady. Rada může ke svému jednání přizvat jiné osoby.
 2. Rada je schopna se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jejích členů. K platnému rozhodnutí nebo usnesení je třeba souhlasu nadpoloviční většiny jejích členů.
 3. Rada pořizuje ze své schůze zápis, který podepisuje starosta spolu s místostarostou nebo jiným radním. V zápise se uvede počet přítomných členů rady, průběh a výsledek hlasování a přijatá usnesení. Zápis ze schůze rady obce musí být pořízen do 7 dnů od jejího konání. O námitkách člena rady obce rozhodne nejbližší schůze rady obce. Zápis ze schůze rady musí být uložen u obecního úřadu k nahlédnutí.

Článek 3

Jednání rady

 1. Rada připravuje návrhy pro jednání zastupitelstva obce a zabezpečuje plnění jím přijatých usnesení.
 2. Rada zabezpečuje hospodaření obce podle schváleného rozpočtu, vydává nařízení obce, projednává a řeší návrhy členů zastupitelstva obce nebo komisí rady obce, stanovuje rozdělení pravomocí obecního úřadu, zřizuje a zrušuje podle potřeby komise, jmenuje a odvolává z funkce jejich předsedy a členy. Rada plní funkci valné hromady, je-li obec jediným akcionářem nebo jediným společníkem. Kontroluje plnění úkolů obecním úřadem a komisemi v oblasti samostatné působnosti obce.
3.      Rada zadává veřejné zakázky financované z rozpočtu obce a rozhoduje v ostatních záležitostech patřících do samostatné působnosti obce.

Část druhá

Komise rady obce 

Článek 4

 Úvodní ustanovení

Jednací řád komisí rady obce (dále jen „komise“) upravuje přípravu a průběh zasedání komisí a pravidla jejich jednání.

Článek 5

 Zasedání komisí

 1. Komise se schází podle potřeby a ve lhůtách a termínech stanovených plánem práce, který je komisí sestaven na kalendářní rok.
 2. Program zasedání komise navrhuje její předseda, přitom vychází z  aktuálních potřeb obce na svěřeném úseku činnosti a z iniciativních návrhů členů komise.
 3. Předseda organizuje přípravu zasedání komise a činnost členů komise mezi jednotlivými zasedáními a zajišťuje ostatní práce spojené s činností komise.
 4. Každá komise má právo zvolit si ze svých členů místopředsedu komise.
 5. Obecní úřad zajišťuje pro komise technický servis, zejm. rozmnožování a rozesílání požadovaných materiálů.
 6. Odborné podklady pro jednání komise připravují členové komise jednotlivě nebo ve skupinách, příp. ve spolupráci se subjekty, s nimiž bylo zpracování a předložení odborných podkladů dohodnuto.
 7. Komise může k projednání úkolů konat společné schůze s jinými komisemi, orgány nebo sdruženími.

Článek 6

 Jednání komisí

1.      Jednání komise řídí její předseda nebo v případě nepřítomnosti jiný člen komise, pověřený předsedou komise nebo komisí. Předsedající řídí hlasování komise, uděluje slovo v rozpravě a dbá na to, aby jednání mělo pracovní charakter a věcný průběh.
2.      Komise jedná podle programu schváleného na návrh jejího předsedy.
3.      Jednání komise se účastní osoby přizvané komisí k projednání bodů programu a další osoby, s jejichž přítomností na jednání vysloví komise souhlas.
4.      Členové komise mohou v rozpravě vznášet dotazy, náměty a připomínky k projednávaným zprávám a návrhům a uplatňovat svá stanoviska k řešení problémů.
5.      Komise je usnášeníschopná, pokud je přítomna nadpoloviční většina jejích členů. K přijetí doporučení je třeba nadpoloviční většina hlasů členů komise. Obsahem doporučení komise jsou zpravidla iniciativní návrhy, stanoviska.
6.      Z jednání komise se pořizuje zápis. Zápis podepisuje předseda komise nebo jím pověřený člen komise. Součástí zápisu je listina přítomných. 

Část třetí

Závěrečná ustanovení 

Článek 7

1.      Změny, doplňky či vydání nového jednacího řádu podléhají schválení radě obce.
 
2.      Tímto jednacím řádem se ruší část druhá jednacího řádu zastupitelstva obce Býšť, schváleného zastupitelstvem Obce Býšť dne 18. 12. 2006.
 
3.      Tento jednací řád byl projednán a schválen radou Obce Býšť dne 19. 10. 2009 usnesením č. 15/10/2009 a nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2010.
 
Ing. Ludmila Aurová, Ladislav Mlateček
místostarosta, starosta

Naše obec

Kontakty obce

Telefon: +420 466 989 234
Mobil: + 420 720 033 820
E-mail: obec@byst.cz
Facebook: FB stránky obce 
ID DS: twzbmnk
č. ú. 111885278/0300

Mapový portál obce

V systému Gobec  naleznete tyto mapy naší obce:

 • katastrální,letecké a satelitní snímky
 • č. p. a ev. č.
 • územní plán obce
 • umístění inženýrských sítí

logo datové schránky

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

BEZPLATNÁ INZERCE

nahoru

Hlášení pálení

Monitoring Býšťského potoka

monitoring

 Monitoring Býšťského potoka

ČEZ - odstávky

Čez distribuce

Plánované odstávky dodávek elektřiny

 

Meteostanice

počasí

Aktuální počasí v naší obci