Menu
Obec Býšť
ObecBýšť
Býšť, Bělečko, Hoděšovice, Hrachoviště

Povinné informace

Informace zveřejňované o povinném subjektu podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Obec Býšť

Obec Býšť je v souladu s Ústavou České republiky a zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, územním samosprávným společenstvím občanů tvořící územní celek, který je vymezen hranicí území obce.Obec Býšť je v souladu s Ústavou České republiky a zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, územním samosprávným společenstvím občanů tvořící územní celek, který je vymezen hranicí území obce.

Obec Býšť je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek, vlastní příjmy a hospodaří dle svého rozpočtu. V právních vztazích obec vystupuje svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývajících.

Obec své záležitosti spravuje samostatně (tzv. samostatná působnost) a při výkonu této činnosti se řídí pouze zákony a obecně závaznými předpisy vydanými ústřednímu orgány k jejich provedení.

Obec také vykonává v zákonem vymezeném rozsahu státní správu (přenesená působnost). Při výkonu přenesené působnosti se obec navíc řídí usneseními vlády, směrnicemi ústředních orgánů státní správy a opatřeními příslušných orgánů veřejné správy přijatými při kontrole výkonu přenesené působnosti dle zákona o obcích.

Býšť 133
53322 Býšť
Ústředna: +420 466 989 234
Asistentka starostky: +420 727 831 717
Referentka: +420 724 499 118
Starostka: +420 720 033 820
Účetní: +420 724 182 122
Asistentka starostky: matejkova@byst.cz
Referentka: umlaufova@byst.cz
Starostka: starostka@byst.cz
Účetní: knejpova@byst.cz
Oficiální: obec@byst.cz
WWW: www.byst.cz/
ID Datové schránky: twzbmnk
ČSOB, divize Poštovní spořitelna a. s. Pardubice: 111885278/0300 (Československá obchodní banka, a.s.)
00273431
DIČ: CZ00273431

Žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím se podávají

 • osobně – na Obecním úřadě v Býšti u všech zaměstnanců úřadu v úředních hodinách
 • písemně  na adrese: Obecní úřad Býšť, 533 22  Býšť 133
 • e-mailem: obec@byst.cz
 • elektronickým podáním: epodatelna@byst.cz
 • datovou schránkou: twzbmnk
 • telefonicky na tel. čísle: +420 466 989 234

úřední hodiny

pondělí 8:00 - 11:00 12:00 - 17:00
středa 8:00- 11:00 12:00 - 17:00
pátek 8:00- 11:00  


 Pro podání žádosti dle zákona je možno využít tento formulář.

Zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím - přehled lhůt a termínů

Lhůty

 • Odkaz na zveřejněnou informaci - § 6 odst. l) - 7 dnů
 • Výzva k upřesnění nesrozumitelné nebo příliš obecné informace - § 14 odst. 5, písm. b) - 7 dnů
 • Informace o odložení žádosti nevztahující se k působnosti povinného subjektu - § 14 odst.5, písm. c) - 7 dnů
 • Poskytnutí informace žadateli - § 14 odst. 5, písm. d) - 15 dnů
 • Prodloužení lhůty pro poskytnutí informace ze závažných důvodů - § 14 odst. 7) - 10 dnů
 • Rozhodnutí o odvolání - § 16 odst. 3) - 15 dnů
 • Upřesnění žádosti o informaci žadatele - § 14 odst. 5, písm. a) - 30 dnů
 • Lhůta pro stížnost žadatele, který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6; kterému po uplynutí lhůty podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo §14 odst. 7 nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti; kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 nebo s výší odměny podle § 14a odst. 2, požadovanými v souvislosti s poskytováním informací - § 16a odst. 3 – 30 dnů
 • Odvolání proti rozhodnutí - § 16 odst. 1) - 15 dnů

Termíny

 • Poskytování informací dle § 5 odst. 1 způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 5 odst. 2) - od 1.1.2001
 • Poskytování informací z registrů způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 5 odst. 3) - od 1. 1. 2002

Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informace dle zákona č. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Kdo může o informaci požádat

 • o informaci může žádat každá fyzická nebo právnická osoba, přičemž nemusí zdůvodňovat proč o informaci žádá

Kdo informaci poskytne

 • kterýkoli státní orgán nebo orgány územní samosprávy (obce)

Kdy je podání informace povinným subjektem omezeno

 • Je-li požadovaná informace v souladu s právními předpisy označena za utajovanou informaci, k níž žadatel nemá oprávněný přístup, povinný subjekt ji neposkytne.
 • Informace týkající se osobnosti, projevů osobní povahy, soukromí fyzické osoby a osobní údaje povinný subjekt poskytne jen v souladu s právními předpisy, upravujícími jejich ochranu.
 • Pokud je požadovaná informace obchodním tajemstvím dle ust. § 17 zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, resp. dle ust. § 504 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, povinný subjekt ji neposkytne.
 • Informace o majetkových poměrech osoby, která není povinným subjektem, získané na základě zákonů o daních, poplatcích, penzijním nebo zdravotním pojištění anebo sociálním zabezpečení povinný subjekt podle tohoto zákona neposkytne.

Další omezení práva na informace

 • Povinný subjekt může omezit poskytnutí informace, pokud:
  1. se vztahuje výlučně k vnitřním pokynům a personálním předpisům povinného subjektu,
  2. jde o novou informaci, která vznikla při přípravě rozhodnutí povinného subjektu, pokud zákon nestanoví jinak; to platí jen do doby, kdy se příprava ukončí rozhodnutím, nebo
  3. jde o informaci poskytnutou Organizací Severoatlantické smlouvy nebo Evropskou unií, která je v zájmu bezpečnosti státu, veřejné bezpečnosti nebo ochrany práv třetích osob chráněna uvedenými původci označením „NATO UNCLASSIFIED“ nebo „LIMITE“ a v České republice je toto označení respektováno z důvodů plnění povinností vyplývajících pro Českou republiku z jejího členství v Organizaci Severoatlantické smlouvy nebo Evropské unii, pokud původce nedal k poskytnutí souhlas.
 • Povinný subjekt informaci neposkytne, pokud:
  1. jde o informaci vzniklou bez použití veřejných prostředků, která byla předána osobou, jíž takovouto povinnost zákon neukládá, pokud nesdělila, že s poskytnutím informace souhlasí,
  2. ji zveřejňuje na základě zvláštního zákona a v předem stanovených pravidelných obdobích až do nejbližšího následujícího období, nebo
  3. by tím byla porušena ochrana práv třetích osob k předmětu práva autorského.
 • Informace, které získal povinný subjekt od třetí osoby při plnění úkolů v rámci kontrolní, dozorové, dohledové nebo obdobné činnosti prováděné na základě zvláštního právního předpisu, podle kterého se na ně vztahuje povinnost mlčenlivosti anebo jiný postup chránící je před zveřejněním nebo zneužitím, se neposkytují. Povinný subjekt poskytne pouze ty informace, které při plnění těchto úkolů vznikly jeho činností.
 • Povinné subjekty dále neposkytnou informace o 
  1. probíhajícím trestním řízení,
  2. rozhodovací činnosti soudů, s výjimkou rozsudků,
  3. plnění úkolů zpravodajských služeb
  4. přípravě, průběhu a projednávání výsledků kontrol v orgánech Nejvyššího kontrolního úřadu,
  5. činnosti Ministerstva financí podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu nebo podle zákona o provádění mezinárodních sankcí.
 • Povinný subjekt neposkytne informaci, která je předmětem ochrany práva autorského nebo práv souvisejících s právem autorským (dále jen "právo autorské") , je-li v držení
  1. provozovatelů rozhlasového nebo televizního vysílání, kteří toto vysílání provozují na základě zvláštních právních předpisů,
  2. škol a školských zařízení, které jsou součástí vzdělávací soustavy podle školského zákona a podle zákona o vysokých školách,
  3. knihoven poskytujících veřejné knihovnické a informační služby podle knihovního zákona,
  4. Akademie věd České republiky a dalších veřejných institucí, které jsou příjemci nebo spolupříjemci podpory výzkumu a vývoje z veřejných prostředků podle zákona o podpoře výzkumu a vývoje, nebo
  5. kulturních institucí hospodařících s veřejnými prostředky, jako jsou muzea, galerie, divadla, orchestry a další umělecké soubory.
 • Povinný subjekt neposkytne informaci o činnosti orgánů činných v trestním řízení, včetně informací ze spisů, a to i spisů, v nichž nebylo zahájeno trestní řízení, dokumentů, materiálů a zpráv o postupu při prověřování oznámení, které vznikly činností těchto orgánů při ochraně bezpečnosti osob, majetku a veřejného pořádku, předcházení trestné činnosti a při plnění úkolů podle trestního řádu, pokud by se tím ohrozila práva třetích osob anebo schopnost orgánů činných v trestním řízení předcházet trestné činnosti, vyhledávat nebo odhalovat trestnou činnost nebo stíhat trestné činy nebo zajišťovat bezpečnost České republiky.

Jak se o informaci žádá

Žádost o poskytnutí informace se podává

 1. ústně, tj osobní návštěvou na příslušném orgánu nebo dotazem provedeným pomocí telekomunikačního zařízení nebo
 2. písemně, a to i prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací.

Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci poskytnutou na ústně podanou žádost za dostačující, je třeba podat žádost písemně.

Co musí písemná žádost obsahovat

 • označena („žádost dle informačního zákona“; „žádost dle z. č. 106/1999 Sb.“; „žádost dle zákona o svobodném přístupu k informacím“, apod.), tj., že se žadatel domáhá poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.
 • musí v ní být určeno, kterému povinném subjektu je určena,
 • musí obsahovat u fyzické osoby: jméno, příjmení, datum narození, adresu trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy trvalého pobytu nebo bydliště a u právnické osoby: název, identifikační číslo osoby, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla, která žádost podává. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.
 • je-li žádost učiněna elektronicky, musí být podána prostřednictvím elektronické adresy podatelny povinného subjektu, pokud ji povinný subjekt zřídil. Pokud elektronické adresy podatelny nejsou zveřejněny, postačí podání na jakoukoliv elektronickou adresu povinného subjektu.
 • musí z ní být patrno o jakou informaci se žádá.
 • neobsahuje-li žádost uvedené údaje, povinný subjekt posoudí ve smyslu ust. § 14 odst. 5 zákona žádost a:
  1. brání-li nedostatek údajů o žadateli podle odstavce 2 postupu vyřízení žádosti o informaci podle tohoto zákona, zejména podle § 14a nebo 15, vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil; nevyhoví-li žadatel této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení, žádost odloží,
  2. v případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, vyzve žadatele ve lhůtě do sedmi dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil, neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, rozhodne o odmítnutí žádosti,
  3. v případě, že požadované informace se nevztahují k jeho působnosti, žádost odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli,

Jaký bude postup povinného subjektu

 • Pokud povinný subjekt žádosti, byť i jen zčásti, nevyhoví, vydá ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, popřípadě o odmítnutí části žádosti (dále jen "rozhodnutí o odmítnutí žádosti"), s výjimkou případů, kdy se žádost odloží.
 • Povinný subjekt žádost odloží, pokud:
  1. se požadované informace nevztahují k jeho působnosti a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli,
  2. bránil nedostatek údajů o žadateli postupu vyřízení žádosti o informaci podle tohoto zákona, zejména podle § 14a nebo 15, povinný subjekt vyzval žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil, avšak žadatel nevyhověl této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení.
 • Nevydá-li povinný subjekt rozhodnutí o odmítnutí žádosti, nebo pokud povinný subjekt žádost neodloží, poskytne informaci v souladu se žádostí ve lhůtě nejpozději do 15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění.

Co když povinný subjekt žádosti nevyhoví

 • pokud povinný subjekt, byť i jen z části, nevyhoví, vydá o tom ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí, které se doručí do vlastních rukou žadatele
 • proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti může podat odvolání, a to nejpozději do 15 dnů od jeho doručení

Komu se odvolání posílá

 • odvolání se podává u subjektu, který vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti

Kdo o odvolání rozhodne

 • o odvolání rozhoduje orgán (příslušný krajský úřad), který je nejblíže nadřízeným povinného subjektu, který rozhodnutí vydal
 • ten, kdo o odvolání rozhoduje, tak musí učinit ve lhůtě do 15 dnů od předložení odvolání tím, kdo rozhodnutí vydal
 • proti rozhodnutí odvolacího orgánu se již nelze odvolat. Lze však podat návrh na přezkoumání takového rozhodnutí u příslušného soudu.
 • 11.1 Nejdůležitější používané předpisy

  Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje

  • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění
   (upravuje postavení oprávněného a povinného subjektu při vyřizování žádostí o poskytnutí informací, postup při rozhodování a poskytnutí informací a oprávnění žadatele v případě odmítnutí informací).
  • zákon č. 167/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
   (Tento zákon upravuje používání elektronického podpisu, poskytování souvisejících služeb, kontrolu povinností stanovených tímto zákonem a sankce za porušení povinností stanovených tímto zákonem).
  • zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád, v platném znění
   (upravuje postup orgánů moci výkonné, orgánů územních samosprávných celků a jiných orgánů, právnických a fyzických osob, pokud vykonávají působnost v oblasti veřejné správy).
  • zákon č. 128/2000 Sb. o obcích
  • zákon č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech
  • zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích
  • zákon č. 200/1990 Sb. o přestupcích
  • zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
  • Platné obecně závazné vyhlášky
  • Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce zde
 • 11.2 Vydané právní předpisy

  Obec Býšť vydává tyto právní předpisy:

   

 • 12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

  Sazebník úhrad za poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů schváleno usnesením Rady obce Býšť č. 08/08/2015 ze dne 17. 8. 2015

  Náklady na vyhledávání informace:

  Mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací (např. z více pramenů, práce vyžadující spolupráci třetích osob, sestavování materiálů z různých podkladů 100,-Kč za každou započatou půl hodinu práce  zaměstnance spojené s vyhledáním informace

  Materiálové náklady

   Kopírování

  1 kopie formátu A 4 jednostranná                     2,- Kč

  1 kopie formátu A 4 oboustranná                      4,- Kč

  1 kopie formátu A 3 jednostranná                     3,- Kč

  1 kopie formátu A 3 oboustranná                      6,- Kč

   

  Tisk na tiskárně

  1 kopie formátu A 4 jednostranná                    2,- Kč

   

  Technický nosič dat

  1 ks CD                                                         15,- Kč

   

  Doručovací náklady                                              

  hodnota poštovného dle platného ceníku České pošty

  Cestovní náhrady                                                       

  dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce ve znění pozdějších předpisů dle ustanovení hl. III o cestovních náhradách

  Správní poplatky

  Jestliže je požadován úkon podléhající zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatních , ve znění pozdějších předpisů, účtuje se poplatek podle příslušné položky uvedeného zákona

  Výsledná cena za poskytnutí informace je součtem dílčích cen uvedených v Sazebníku bez DPH. K celkové ceně úhrady za poskytnutí informace bude přičteno DPH.

 • 12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

  Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace nebo nesouhlasí s výší odměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy. Stížnost lze podat písemně nebo ústně, a to u povinného subjektu. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností.
 • 13.1 Vzory licenčních smluv

  Prozatím není vystaven žádný vzor licenční smlouvy dle ustanovení §14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

 • 13.2 Výhradní licence

  Obecní úřad v Býšti neposkytl žádnou výhradní licenci dle ustanovení §14a odst. 5 zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Oznámení pověřence pro ochranu osobních údajů

GDPR prohlášení pověřence.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 277,27 kB
Staženo: 41×
Vloženo: 4. 9. 2023

Výroční zpráva o poskytování informací 2022

Výroční zpráva za rok 2022.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 62,74 kB
Staženo: 95×
Vloženo: 9. 1. 2023

Výroční zpráva o poskytování informací 2021

Výroční zpráva 2021.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 36 kB
Staženo: 142×
Vloženo: 17. 3. 2022

Výroční zprávy poskytování informací r. 2020

Výroční zpráva 2020.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 62,45 kB
Staženo: 327×
Vloženo: 21. 4. 2021

Výroční zpráva poskytování informací r. 2019

Výroční zpráva 2019.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 573,07 kB
Staženo: 499×
Vloženo: 6. 1. 2020

Výroční zpráva poskytování informací r. 2018

Výroční zpráva rok 2018.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 421,25 kB
Staženo: 634×
Vloženo: 3. 1. 2019

Výroční zpráva poskytování informací r. 2017

Výroční zpráva - poskyt. inf. r. 2017.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 495,55 kB
Staženo: 719×
Vloženo: 17. 1. 2018

Výroční zpráva poskytování informací r. 2016

výroční zpráva 2016.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 570,65 kB
Staženo: 895×
Vloženo: 1. 2. 2017

Výroční zpráva poskytování informací r. 2015

výroční zpráva 2015.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 259 kB
Staženo: 913×
Vloženo: 21. 3. 2016

Výroční zpráva poskytování informací r. 2014

výroční zpráva 2014.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 259,05 kB
Staženo: 995×
Vloženo: 20. 1. 2015

Výroční zpráva poskytování informací r. 2013

výroční zpráva 2013.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 48 kB
Staženo: 1,020×
Vloženo: 8. 1. 2014

Výroční zpráva poskytování informací r. 2012

výroční zpráva 2012.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 35 kB
Staženo: 1,104×
Vloženo: 22. 1. 2013

Výroční zpráva poskytování informací r. 2011

výroční zpráva 2011.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 35 kB
Staženo: 1,156×
Vloženo: 22. 1. 2013

Výroční zpráva poskytování informací r. 2010

výroční zpráva 2010.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 34 kB
Staženo: 1,157×
Vloženo: 22. 1. 2013

Žádost o zrušení trvalého pobytu

žádost o zrušení tp právnická osoba.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 26,5 kB
Staženo: 804×
Vloženo: 27. 9. 2016

Žádost o zvláštním užívání místní komunikace - reklama, vyhrazené parkovací místo

žádost o zvl.už. mk - reklama, vyhrazené parkovací místo.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 32,5 kB
Staženo: 881×
Vloženo: 27. 9. 2016

Žádost o zrušení trvalého pobytu

žádost o zrušení tp fyzická osoba.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 27 kB
Staženo: 1,064×
Vloženo: 22. 1. 2013

Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les

zadost_o_povoleni_kaceni_drevin_rostoucich_mimo_les-word.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 29,5 kB
Staženo: 1,160×
Vloženo: 22. 1. 2013

Žádost o přijetí do Domu s pečovatelskou službou

zadost_o_prijeti_do_domu_s_pecovatelskou_sluzbou_v_hrachovistich-word.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 24,5 kB
Staženo: 1,090×
Vloženo: 22. 1. 2013

Žádost o užítí MK pro stavební práce

žádost o užití mk pro stavební práce.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 33 kB
Staženo: 1,114×
Vloženo: 22. 1. 2013

žádost o umístění inženýrských sítí do MK

žádost o umístění inženýrských sítí.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 39 kB
Staženo: 1,100×
Vloženo: 22. 1. 2013

Žádost o nahlédnutí do registru oznámení

ŽÁdost o nahlÉdnutÍ do registru oznÁmenÍ.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 32 kB
Staženo: 1,078×
Vloženo: 22. 1. 2013

Ohlášení místního poplatku ze psů

ohlášení - místní poplatek ze psů.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 33 kB
Staženo: 1,136×
Vloženo: 22. 1. 2013

Ohlášení poplatku za "TKO"

ohlaseni - tko.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 13,39 kB
Staženo: 1,255×
Vloženo: 27. 9. 2016

Co když orgán žádosti nevyhoví

Odvolání

 • Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání, a to nejpozději do 15 dnů od jeho doručení.
 • Odvolání se podává u orgánu, který vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
 • O odvolání rozhoduje orgán, který je nejblíže nadřízeným tomu orgánu, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat.
 • Ten, kdo o odvolání rozhoduje, tak musí učinit ve lhůtě do 15 dnů od předložení odvolání povinným subjektem.
 • Proti rozhodnutí odvolacího orgánu se již nelze odvolat. Lze však podat návrh na přezkoumání takového rozhodnutí u příslušného soudu.

Stížnost

 • Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace (dále jen "stížnost") může podat žadatel,
  1. který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6,
  2. kterému po uplynutí lhůty podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7 nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti,
  3. kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo
  4. který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 nebo s výší odměny podle § 14a odst. 2, požadovanými v souvislosti s poskytováním informací.
 • Stížnost lze podat písemně nebo ústně; je-li stížnost podána ústně a nelze-li ji ihned vyřídit, sepíše o ní povinný subjekt písemný záznam.
 • Stížnost se podává u povinného subjektu, a to do 30 dnů ode dne
  1. doručení sdělení podle § 6, § 14 odst. 5 písm. c) nebo § 17 odst. 3,
  2. uplynutí lhůty pro poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7.
 • O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán.
 • Povinný subjekt předloží stížnost spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu do 7 dnů ode dne, kdy mu stížnost došla, pokud v této lhůtě stížnosti sám zcela nevyhoví tím, že poskytne požadovanou informaci nebo konečnou licenční nabídku, nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
 • Nadřízený orgán o stížnosti rozhodne do 15 dnů ode dne, kdy mu byla předložena.
Pozn. Pro podání opravného prostředku není vytvořen žádný formulář. Opravný prostředek lze buď podat písemně nebo ústně do protokolu. Z podání musí být zřejmé, kdo jej činí a proti jakému rozhodnutí je podání učiněno.

Úřad obce

Kontakty obce

Telefon: +420 466 989 234
Mobil: + 420 720 033 820
E-mail: obec@byst.cz
Facebook: FB stránky obce 
ID DS: twzbmnk
č. ú. 111885278/0300

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29
1
30
1
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20
1
21 22 23 24 25 26
27
1
28 29 30 31 1
1
2

Mapový portál obce

V systému Gobec  naleznete tyto mapy naší obce:

 • katastrální,letecké a satelitní snímky
 • č. p. a ev. č.
 • územní plán obce
 • umístění inženýrských sítí

logo datové schránky

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

BEZPLATNÁ INZERCE

nahoru

Hlášení pálení

Monitoring Býšťského potoka

monitoring

 Monitoring Býšťského potoka

ČEZ - odstávky

Čez distribuce

Plánované odstávky dodávek elektřiny

 

Meteostanice

počasí

Aktuální počasí v naší obci