ZDE

  Digitální povodňový plán Obce Býšť

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Monitoring hladiny Býšťského potoka

Býšťský potok

Osvědčení o účasti v certifikaci lesů

Certifikát lesů

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Fotogalerie

Nejoblíbenější fotografie

Nejoblíbenější fotografie

Býšť, Bělečko, Hoděšovice a Hrachoviště - pohlednice vydaná v roce 2010

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 4
DNES: 444
TÝDEN: 1644
CELKEM: 1458657

Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch
Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Informace zveřejňované o povinném subjektu podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 • 1. Název
  Obec Býšť
 • 2. Důvod a způsob založení

  Obec Býšť je v souladu s Ústavou České republiky a zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, územním samosprávným společenstvím občanů tvořící územní celek, který je vymezen hranicí území obce.Obec Býšť je v souladu s Ústavou České republiky a zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, územním samosprávným společenstvím občanů tvořící územní celek, který je vymezen hranicí území obce.

  Obec Býšť je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek, vlastní příjmy a hospodaří dle svého rozpočtu. V právních vztazích obec vystupuje svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývajících.

  Obec své záležitosti spravuje samostatně (tzv. samostatná působnost) a při výkonu této činnosti se řídí pouze zákony a obecně závaznými předpisy vydanými ústřednímu orgány k jejich provedení.

  Obec také vykonává v zákonem vymezeném rozsahu státní správu (přenesená působnost). Při výkonu přenesené působnosti se obec navíc řídí usneseními vlády, směrnicemi ústředních orgánů státní správy a opatřeními příslušných orgánů veřejné správy přijatými při kontrole výkonu přenesené působnosti dle zákona o obcích.

 • 3. Organizační struktura
 • 4. Kontaktní spojení
  Býšť 133
  53322 Býšť
  Ústředna: +420 466 989 234
  Asistentka starostky: +420 727 831 717
  Referentka: +420 724 499 118
  Starostka: +420 720 033 820
  Účetní: +420 724 182 122
  Asistentka starostky: matejkova@byst.cz
  Referentka: vizkova@byst.cz
  Starostka: starostka@byst.cz
  Účetní: knejpova@byst.cz
  Oficiální: obec@byst.cz
  WWW: www.byst.cz/
  ID Datové schránky: twzbmnk
 • 5. Případné platby lze poukázat
  ČSOB, divize Poštovní spořitelna a. s. Pardubice: 111885278/0300 (Československá obchodní banka, a.s.)
 • 6. IČO
  00273431
 • 7. Plátce daně z přidané hodnoty
  DIČ: CZ00273431
 • 8. Dokumenty
 • 9. Žádosti o informace

  Žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím se podávají

  • osobně – na Obecním úřadě v Býšti u všech zaměstnanců úřadu v úředních hodinách
  • písemně  na adrese: Obecní úřad Býšť, 533 22  Býšť 133
  • e-mailem: obec@byst.cz
  • elektronickým podáním: epodatelna@byst.cz
  • datovou schránkou: twzbmnk
  • telefonicky na tel. čísle: +420 466 989 234

  úřední hodiny

  pondělí 8:00 - 11:00 12:00 - 17:00
  středa 8:00- 11:00 12:00 - 17:00
  pátek 8:00- 11:00  


   Pro podání žádosti dle zákona je možno využít tento formulář.

  Zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím - přehled lhůt a termínů

  Lhůty

  • Odkaz na zveřejněnou informaci - § 6 odst. l) - 7 dnů
  • Výzva k upřesnění nesrozumitelné nebo příliš obecné informace - § 14 odst. 5, písm. b) - 7 dnů
  • Informace o odložení žádosti nevztahující se k působnosti povinného subjektu - § 14 odst.5, písm. c) - 7 dnů
  • Poskytnutí informace žadateli - § 14 odst. 5, písm. d) - 15 dnů
  • Prodloužení lhůty pro poskytnutí informace ze závažných důvodů - § 14 odst. 7) - 10 dnů
  • Rozhodnutí o odvolání - § 16 odst. 3) - 15 dnů
  • Upřesnění žádosti o informaci žadatele - § 14 odst. 5, písm. a) - 30 dnů
  • Lhůta pro stížnost žadatele, který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6; kterému po uplynutí lhůty podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo §14 odst. 7 nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti; kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 nebo s výší odměny podle § 14a odst. 2, požadovanými v souvislosti s poskytováním informací - § 16a odst. 3 – 30 dnů
  • Odvolání proti rozhodnutí - § 16 odst. 1) - 15 dnů

  Termíny

  • Poskytování informací dle § 5 odst. 1 způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 5 odst. 2) - od 1.1.2001
  • Poskytování informací z registrů způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 5 odst. 3) - od 1. 1. 2002

  Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informace dle zákona č. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

  Kdo může o informaci požádat

  • o informaci může žádat každá fyzická nebo právnická osoba, přičemž nemusí zdůvodňovat proč o informaci žádá

  Kdo informaci poskytne

  • kterýkoli státní orgán nebo orgány územní samosprávy (obce)

  Kdy je podání informace povinným subjektem omezeno

  • Je-li požadovaná informace v souladu s právními předpisy označena za utajovanou informaci, k níž žadatel nemá oprávněný přístup, povinný subjekt ji neposkytne.
  • Informace týkající se osobnosti, projevů osobní povahy, soukromí fyzické osoby a osobní údaje povinný subjekt poskytne jen v souladu s právními předpisy, upravujícími jejich ochranu.
  • Pokud je požadovaná informace obchodním tajemstvím dle ust. § 17 zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, resp. dle ust. § 504 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, povinný subjekt ji neposkytne.
  • Informace o majetkových poměrech osoby, která není povinným subjektem, získané na základě zákonů o daních, poplatcích, penzijním nebo zdravotním pojištění anebo sociálním zabezpečení povinný subjekt podle tohoto zákona neposkytne.

  Další omezení práva na informace

  • Povinný subjekt může omezit poskytnutí informace, pokud:
   1. se vztahuje výlučně k vnitřním pokynům a personálním předpisům povinného subjektu,
   2. jde o novou informaci, která vznikla při přípravě rozhodnutí povinného subjektu, pokud zákon nestanoví jinak; to platí jen do doby, kdy se příprava ukončí rozhodnutím, nebo
   3. jde o informaci poskytnutou Organizací Severoatlantické smlouvy nebo Evropskou unií, která je v zájmu bezpečnosti státu, veřejné bezpečnosti nebo ochrany práv třetích osob chráněna uvedenými původci označením „NATO UNCLASSIFIED“ nebo „LIMITE“ a v České republice je toto označení respektováno z důvodů plnění povinností vyplývajících pro Českou republiku z jejího členství v Organizaci Severoatlantické smlouvy nebo Evropské unii, pokud původce nedal k poskytnutí souhlas.
  • Povinný subjekt informaci neposkytne, pokud:
   1. jde o informaci vzniklou bez použití veřejných prostředků, která byla předána osobou, jíž takovouto povinnost zákon neukládá, pokud nesdělila, že s poskytnutím informace souhlasí,
   2. ji zveřejňuje na základě zvláštního zákona a v předem stanovených pravidelných obdobích až do nejbližšího následujícího období, nebo
   3. by tím byla porušena ochrana práv třetích osob k předmětu práva autorského.
  • Informace, které získal povinný subjekt od třetí osoby při plnění úkolů v rámci kontrolní, dozorové, dohledové nebo obdobné činnosti prováděné na základě zvláštního právního předpisu, podle kterého se na ně vztahuje povinnost mlčenlivosti anebo jiný postup chránící je před zveřejněním nebo zneužitím, se neposkytují. Povinný subjekt poskytne pouze ty informace, které při plnění těchto úkolů vznikly jeho činností.
  • Povinné subjekty dále neposkytnou informace o 
   1. probíhajícím trestním řízení,
   2. rozhodovací činnosti soudů, s výjimkou rozsudků,
   3. plnění úkolů zpravodajských služeb
   4. přípravě, průběhu a projednávání výsledků kontrol v orgánech Nejvyššího kontrolního úřadu,
   5. činnosti Ministerstva financí podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu nebo podle zákona o provádění mezinárodních sankcí.
  • Povinný subjekt neposkytne informaci, která je předmětem ochrany práva autorského nebo práv souvisejících s právem autorským (dále jen "právo autorské") , je-li v držení
   1. provozovatelů rozhlasového nebo televizního vysílání, kteří toto vysílání provozují na základě zvláštních právních předpisů,
   2. škol a školských zařízení, které jsou součástí vzdělávací soustavy podle školského zákona a podle zákona o vysokých školách,
   3. knihoven poskytujících veřejné knihovnické a informační služby podle knihovního zákona,
   4. Akademie věd České republiky a dalších veřejných institucí, které jsou příjemci nebo spolupříjemci podpory výzkumu a vývoje z veřejných prostředků podle zákona o podpoře výzkumu a vývoje, nebo
   5. kulturních institucí hospodařících s veřejnými prostředky, jako jsou muzea, galerie, divadla, orchestry a další umělecké soubory.
  • Povinný subjekt neposkytne informaci o činnosti orgánů činných v trestním řízení, včetně informací ze spisů, a to i spisů, v nichž nebylo zahájeno trestní řízení, dokumentů, materiálů a zpráv o postupu při prověřování oznámení, které vznikly činností těchto orgánů při ochraně bezpečnosti osob, majetku a veřejného pořádku, předcházení trestné činnosti a při plnění úkolů podle trestního řádu, pokud by se tím ohrozila práva třetích osob anebo schopnost orgánů činných v trestním řízení předcházet trestné činnosti, vyhledávat nebo odhalovat trestnou činnost nebo stíhat trestné činy nebo zajišťovat bezpečnost České republiky.

  Jak se o informaci žádá

  Žádost o poskytnutí informace se podává

  1. ústně, tj osobní návštěvou na příslušném orgánu nebo dotazem provedeným pomocí telekomunikačního zařízení nebo
  2. písemně, a to i prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací.

  Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci poskytnutou na ústně podanou žádost za dostačující, je třeba podat žádost písemně.

  Co musí písemná žádost obsahovat

  • označena („žádost dle informačního zákona“; „žádost dle z. č. 106/1999 Sb.“; „žádost dle zákona o svobodném přístupu k informacím“, apod.), tj., že se žadatel domáhá poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.
  • musí v ní být určeno, kterému povinném subjektu je určena,
  • musí obsahovat u fyzické osoby: jméno, příjmení, datum narození, adresu trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy trvalého pobytu nebo bydliště a u právnické osoby: název, identifikační číslo osoby, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla, která žádost podává. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.
  • je-li žádost učiněna elektronicky, musí být podána prostřednictvím elektronické adresy podatelny povinného subjektu, pokud ji povinný subjekt zřídil. Pokud elektronické adresy podatelny nejsou zveřejněny, postačí podání na jakoukoliv elektronickou adresu povinného subjektu.
  • musí z ní být patrno o jakou informaci se žádá.
  • neobsahuje-li žádost uvedené údaje, povinný subjekt posoudí ve smyslu ust. § 14 odst. 5 zákona žádost a:
   1. brání-li nedostatek údajů o žadateli podle odstavce 2 postupu vyřízení žádosti o informaci podle tohoto zákona, zejména podle § 14a nebo 15, vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil; nevyhoví-li žadatel této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení, žádost odloží,
   2. v případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, vyzve žadatele ve lhůtě do sedmi dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil, neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, rozhodne o odmítnutí žádosti,
   3. v případě, že požadované informace se nevztahují k jeho působnosti, žádost odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli,

  Jaký bude postup povinného subjektu

  • Pokud povinný subjekt žádosti, byť i jen zčásti, nevyhoví, vydá ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, popřípadě o odmítnutí části žádosti (dále jen "rozhodnutí o odmítnutí žádosti"), s výjimkou případů, kdy se žádost odloží.
  • Povinný subjekt žádost odloží, pokud:
   1. se požadované informace nevztahují k jeho působnosti a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli,
   2. bránil nedostatek údajů o žadateli postupu vyřízení žádosti o informaci podle tohoto zákona, zejména podle § 14a nebo 15, povinný subjekt vyzval žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil, avšak žadatel nevyhověl této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení.
  • Nevydá-li povinný subjekt rozhodnutí o odmítnutí žádosti, nebo pokud povinný subjekt žádost neodloží, poskytne informaci v souladu se žádostí ve lhůtě nejpozději do 15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění.

  Co když povinný subjekt žádosti nevyhoví

  • pokud povinný subjekt, byť i jen z části, nevyhoví, vydá o tom ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí, které se doručí do vlastních rukou žadatele
  • proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti může podat odvolání, a to nejpozději do 15 dnů od jeho doručení

  Komu se odvolání posílá

  • odvolání se podává u subjektu, který vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti

  Kdo o odvolání rozhodne

  • o odvolání rozhoduje orgán (příslušný krajský úřad), který je nejblíže nadřízeným povinného subjektu, který rozhodnutí vydal
  • ten, kdo o odvolání rozhoduje, tak musí učinit ve lhůtě do 15 dnů od předložení odvolání tím, kdo rozhodnutí vydal
  • proti rozhodnutí odvolacího orgánu se již nelze odvolat. Lze však podat návrh na přezkoumání takového rozhodnutí u příslušného soudu.
 • 10. Příjem podání a podnětů
  Podatelna
 • 11. Předpisy
  • 11.1 Nejdůležitější používané předpisy

   Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje

   • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění
    (upravuje postavení oprávněného a povinného subjektu při vyřizování žádostí o poskytnutí informací, postup při rozhodování a poskytnutí informací a oprávnění žadatele v případě odmítnutí informací).
   • zákon č. 167/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
    (Tento zákon upravuje používání elektronického podpisu, poskytování souvisejících služeb, kontrolu povinností stanovených tímto zákonem a sankce za porušení povinností stanovených tímto zákonem).
   • zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád, v platném znění
    (upravuje postup orgánů moci výkonné, orgánů územních samosprávných celků a jiných orgánů, právnických a fyzických osob, pokud vykonávají působnost v oblasti veřejné správy).
   • zákon č. 128/2000 Sb. o obcích
   • zákon č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech
   • zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích
   • zákon č. 200/1990 Sb. o přestupcích
   • zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
   • Platné obecně závazné vyhlášky
   • Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce zde
  • 11.2 Vydané právní předpisy

   Obec Býšť vydává tyto právní předpisy:

    

 • 12. Úhrady za poskytování informací
  • 12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

   Sazebník úhrad za poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů schváleno usnesením Rady obce Býšť č. 08/08/2015 ze dne 17. 8. 2015

   Náklady na vyhledávání informace:

   Mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací (např. z více pramenů, práce vyžadující spolupráci třetích osob, sestavování materiálů z různých podkladů 100,-Kč za každou započatou půl hodinu práce  zaměstnance spojené s vyhledáním informace

   Materiálové náklady

    Kopírování

   1 kopie formátu A 4 jednostranná                     2,- Kč

   1 kopie formátu A 4 oboustranná                      4,- Kč

   1 kopie formátu A 3 jednostranná                     3,- Kč

   1 kopie formátu A 3 oboustranná                      6,- Kč

    

   Tisk na tiskárně

   1 kopie formátu A 4 jednostranná                    2,- Kč

    

   Technický nosič dat

   1 ks CD                                                         15,- Kč

    

   Doručovací náklady                                              

   hodnota poštovného dle platného ceníku České pošty

   Cestovní náhrady                                                       

   dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce ve znění pozdějších předpisů dle ustanovení hl. III o cestovních náhradách

   Správní poplatky

   Jestliže je požadován úkon podléhající zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatních , ve znění pozdějších předpisů, účtuje se poplatek podle příslušné položky uvedeného zákona

   Výsledná cena za poskytnutí informace je součtem dílčích cen uvedených v Sazebníku bez DPH. K celkové ceně úhrady za poskytnutí informace bude přičteno DPH.

  • 12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací
   Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace nebo nesouhlasí s výší odměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy. Stížnost lze podat písemně nebo ústně, a to u povinného subjektu. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností.
 • 13. Licenční smlouvy
  • 13.1 Vzory licenčních smluv

   Prozatím není vystaven žádný vzor licenční smlouvy dle ustanovení §14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

  • 13.2 Výhradní licence

   Obecní úřad v Býšti neposkytl žádnou výhradní licenci dle ustanovení §14a odst. 5 zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

 • 14. Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím

  Výroční zpráva poskytování informací r. 2010 Staženo: 959x | Datum vložení: 22.01.2013

  Výroční zpráva poskytování informací r. 2011 Staženo: 948x | Datum vložení: 22.01.2013

  Výroční zpráva poskytování informací r. 2012 Staženo: 912x | Datum vložení: 22.01.2013

  Výroční zpráva poskytování informací r. 2013 Staženo: 827x | Datum vložení: 08.01.2014

  Výroční zpráva poskytování informací r. 2014 Staženo: 789x | Datum vložení: 20.01.2015

  Výroční zpráva poskytování informací r. 2015 Staženo: 702x | Datum vložení: 21.03.2016

  Výroční zpráva poskytování informací r. 2016 Staženo: 695x | Datum vložení: 01.02.2017

  Výroční zpráva poskytování informací r. 2017 Staženo: 535x | Datum vložení: 17.01.2018

  Výroční zpráva poskytování informací r. 2018 Staženo: 425x | Datum vložení: 03.01.2019

  Výroční zpráva poskytování informací r. 2019 Staženo: 306x | Datum vložení: 06.01.2020

  Výroční zprávy poskytování informací r. 2020 Staženo: 148x | Datum vložení: 21.04.2021

 • Poskytnuté informace

           6. 1. 2022 včetně odpovědi (72.61 kB)

           16. 4. 2019; Přílohy; 18.6.2019 vč. odpovědi; 19.8.2019 - odpověď;

           4.9.2019 - odpověď


           21. 2. 2017; 21. 3. 2017; 13. 6. 2017;  7. 7. 2017; 16. 8. 2017; 1.11.2017

  9. 2. 2016; 12. 10. 2016; 21. 11. 2016 - poskytnutá informace, příloha

           20. 1. 2015; 2. 6. 2015; 20. 8. 2015; 7. 9. 2015

            8. 1. 20143. 2. 2014;  15. 8. 201418. 12. 2014

  8. 2 .2013 ;  26. 3. 2013 ;   4. 7. 2013;    6. 8. 2013;    19. 8. 2013;

  4. 9. 2013

  8. 3. 2012 ;   18. 6. 2012 ;

  7. 2. 2011 ; 

 • Popisy úkonů orgánu veřejné moci - životní situace

  Řešení životních situací

  Návody na řešení životních situací v Obci Býšť

   

 • Formuláře

  Ohlášení poplatku za "TKO" Staženo: 1062x | Datum vložení: 27.09.2016

  Ohlášení místního poplatku z ubytovací kapacity Staženo: 858x | Datum vložení: 22.01.2013

  Ohlášení místního poplatku ze psů Staženo: 921x | Datum vložení: 22.01.2013

  Žádost o nahlédnutí do registru oznámení Staženo: 907x | Datum vložení: 22.01.2013

  Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les Staženo: 975x | Datum vložení: 22.01.2013

  Žádost o přijetí do Domu s pečovatelskou službou Staženo: 899x | Datum vložení: 22.01.2013

  žádost o umístění inženýrských sítí do MK Staženo: 916x | Datum vložení: 22.01.2013

  Žádost o užítí MK pro stavební práce Staženo: 920x | Datum vložení: 22.01.2013

  Žádost o zrušení trvalého pobytu Staženo: 874x | Datum vložení: 22.01.2013

  Žádost o zrušení trvalého pobytu Staženo: 597x | Datum vložení: 27.09.2016

  Žádost o zvláštním užívání místní komunikace - reklama, vyhrazené parkovací místo Staženo: 658x | Datum vložení: 27.09.2016

 • Opravné prostředky

  Co když orgán žádosti nevyhoví

  Odvolání

  • Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání, a to nejpozději do 15 dnů od jeho doručení.
  • Odvolání se podává u orgánu, který vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
  • O odvolání rozhoduje orgán, který je nejblíže nadřízeným tomu orgánu, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat.
  • Ten, kdo o odvolání rozhoduje, tak musí učinit ve lhůtě do 15 dnů od předložení odvolání povinným subjektem.
  • Proti rozhodnutí odvolacího orgánu se již nelze odvolat. Lze však podat návrh na přezkoumání takového rozhodnutí u příslušného soudu.

  Stížnost

  • Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace (dále jen "stížnost") může podat žadatel,
   1. který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6,
   2. kterému po uplynutí lhůty podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7 nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti,
   3. kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo
   4. který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 nebo s výší odměny podle § 14a odst. 2, požadovanými v souvislosti s poskytováním informací.
  • Stížnost lze podat písemně nebo ústně; je-li stížnost podána ústně a nelze-li ji ihned vyřídit, sepíše o ní povinný subjekt písemný záznam.
  • Stížnost se podává u povinného subjektu, a to do 30 dnů ode dne
   1. doručení sdělení podle § 6, § 14 odst. 5 písm. c) nebo § 17 odst. 3,
   2. uplynutí lhůty pro poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7.
  • O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán.
  • Povinný subjekt předloží stížnost spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu do 7 dnů ode dne, kdy mu stížnost došla, pokud v této lhůtě stížnosti sám zcela nevyhoví tím, že poskytne požadovanou informaci nebo konečnou licenční nabídku, nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
  • Nadřízený orgán o stížnosti rozhodne do 15 dnů ode dne, kdy mu byla předložena.
  Pozn. Pro podání opravného prostředku není vytvořen žádný formulář. Opravný prostředek lze buď podat písemně nebo ústně do protokolu. Z podání musí být zřejmé, kdo jej činí a proti jakému rozhodnutí je podání učiněno.